สารโพลิเมอร์ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพและการใช้งาน

ในปัจจุบันมีงานวิจัยจำนวนมากในการพัฒนาพอลิเมอร์และสารโพลีเมอร์ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ นี่เป็นเพราะปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากวัสดุที่ไม่ย่อยสลายจากปิโตรเลียมที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน   โพลีเมอร์ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพถูกนำมาใช้ในงานด้านชีวการแพทย์เช่นการเย็บแผลและเมื่อไม่นานมานี้เป็นระบบนำส่งยา สารโพลีเมอร์แอค (ส่วนที่ไม่มีขั้ว) บล็อกโพลีเมอร์ร่วมที่รวมตัวกันเป็นไมเซลล่าร์สูงกว่าความเข้มข้นระดับไมเซลลาร์ที่สำคัญ

สารโพลีเมอร์ร่วมบล็อกดังกล่าวมักใช้โมโนเมอร์ของกรดแลคติก

สารโพลีเมอร์เป็นส่วนที่ไม่ชอบน้ำและโพลีเอทิลีนไกลคอลเป็นส่วนที่ชอบน้ำ สารโพลีเมอร์มีความสามารถในการทำให้ยาที่ไม่ชอบน้ำคงตัวในสื่อที่เป็นน้ำซึ่งจะช่วยป้องกันการสลายตัวของยาก่อนเวลาอันควรและการตกตะกอนของยาก่อนเวลาอันควร อย่างไรก็ตามความสามารถในการโหลดยาของโพลีเมอร์ร่วมของฮีโมฟิลิแอคนั้นมี จำกัด เนื่องจากไม่มีฟังก์ชันลิสต์บนสายโซ่หลักของโพลีเมอร์ โพลีเมอร์ทดแทนอื่น ๆ

แหล่งเซลลูโลสทำซ้ำจากการควบแน่นโพลีละลายของกรด สารโพลีเมอร์สิ่งเหล่านี้ถูกสังเคราะห์และมีลักษณะเฉพาะด้วยพฤติกรรมการย่อยสลายในหลอดทดลองในน้ำเกลือที่มีฟอสเฟตบัฟเฟอร์และในน้ำที่ไม่มีไอออน นอกจากนี้ยังพบว่ามีความยอดเยี่ยมและมีอุณหภูมิการเปลี่ยนแก้วสูงเป็นพิเศษสูงถึง สารโพลิเมอร์ในสื่อที่เป็นน้ำ โดยทั่วไปแล้วโพลีเมอร์สำหรับการควบคุมการปลดปล่อยระบบนำส่งยีนก็เป็นโพลีเมอร์ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพเช่นกัน สิ่งเหล่านี้ผลิตขึ้นเป็นอนุภาคนาโนไมโครสเฟียร์เมทริกซ์ฝังและโครงนั่งร้าน

สารโพลีเมอร์ที่ใช้สำหรับการควบคุมการปลดปล่อย

ระบบนำส่งยีนซึ่งใช้ในการประยุกต์ใช้ยีนบำบัดและวิศวกรรมเนื้อเยื่อมีความก้าวหน้าอย่างกว้างขวางในเทคโนโลยีสมัยใหม่ สารโพลีเมอร์และอนุพันธ์เหล่านี้ได้มาจากทรัพยากรธรรมชาติเช่น ดังนั้นการปรับลักษณะพิเศษทางเคมีและกายภาพของโพลีเมอร์และคุณสมบัติที่ได้รับการออกแบบมาอย่างดีที่สุดอาจได้รับการควบคุมมากขึ้นในการส่งมอบยีนและการเจริญเติบโตของเซลล์  การตกผลึกความสามารถในการย่อยสลายทางชีวภาพด้วยความร้อนได้รับการศึกษาอย่างกว้างขวางในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา คุณสมบัติทางกายภาพเช่นคุณสมบัติทางความร้อนเชิงกล

สารโพลีเมอร์กึ่งผลึกมีความสำคัญอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมการผลิตโพลีเมอร์เหล่านี้ สารโพลีเมอร์เกี่ยวกับการจัดการขยะของโพลีเมอร์แบบดั้งเดิมและแบบย่อยสลายได้จะถูกกล่าวถึงในบริบทของการลดแรงกดดันด้านสิ่งแวดล้อมและรอยเท้าคาร์บอน การอ้างอิงวรรณกรรมจำนวนมากกล่าวถึงการพัฒนาโพลีเมอร์ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากพืช พืชจะผลิตโพลีเมอร์จำนวนมากตามธรรมชาติรวมถึงยางแป้งเซลลูโลสและโปรตีนจากแหล่งกักเก็บซึ่งทั้งหมดนี้ถูกนำไปใช้ประโยชน์ในการผลิตพลาสติกที่ย่อยสลายได้ เครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพของแบคทีเรียที่