จะติว GED ไปสำหรับกระไรหากเราทำแบบทดสอบมิพ้นจะเกิดอะไร

GED ประกอบไปด้วยแบบทดสอบ 5 วิชา หากสอบผ่านครบทั้งหมดจะได้รับใบแต้ม (Transcript) และใบใบรับรอง (Diploma) ซึ่งศธของเมืองไทยให้การตกลงว่ามีเนื้อหาสาระเทียบเท่าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งทำเอาสามารถนำผลการสอบ GED ไปเป็นข้อพิสูจน์ประกอบการสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยได้

สอบ GED ผ่านการทดสอบแล้วสามารถนำไปยื่นเข้าสถาบันอุดมศึกษาได้เลยไม่ใช่หรือ เมื่อสอบ GED ผ่านแล้วจัดว่าผู้ผ่านการทดสอบมีคุณลักษณะเท่าเทียมผู้ที่ผ่านการทดสอบหลักสูตร มัธยมปลายของไทย แต่กระบวนการคัดเลือกของสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งมักต้องการคุณลักษณะอื่นๆด้วย ในกรณีที่มุ่งหวังยื่นสมัครหลักสูตรอินเตอร์ในระดับวิทยาลัย มักจำต้องยื่นผลสอบวิชาภาษาอังกฤษ อาทิเช่น IELTS, TOEFL, CU-TEP ไม่ก็บางวิทยาลัยอาจมีข้อสอบภาษาอังกฤษของตัวเองสำหรับทดสอบ ในขณะบางสถาบันอุดมศึกษาอาจจะขอผลสอบวิชาอื่นๆด้วย อาทิ SAT, CU-AAT, MUIC แต่ถ้าหากยื่นลงสมัครคอร์สไทยในระดับมหาวิทยาลัย จะจำต้องสอบวิชานานา เช่น GAT, 9 วิชาสามัญ, O-NET แต่ถ้าว่าการสอบผ่าน GED ทำเอานักศึกษามีสิทธิ์สอบวิชานานาเหล่านี้แม้จะยังมิได้เป็นผู้เรียนม.6 ก็ตาม (ทำเอาได้โอกาสเห็นแบบทดสอบก่อนเพื่อนพ้องในคราวเดียวกัน) กล่าวโดยสังเขปคือ GED เป็น “องค์ประกอบที่สำคัญ” หรือไม่ก็ “ก้าวแรก” ของการสอบเข้าสถาบันอุดมศึกษา  (เร็วกว่าบุคคลอื่น) เพราะ GED อาจสอบได้ตลอดทั้งปี ผู้สอบอาจจะใช้เวลาเพียง 1 เดือนในการเตรียมติว GED พร้อมทั้งสอบ GED จนผ่าน หากประสงค์รับรู้ขบวนการในการสอบเข้าสถาบันอุดมศึกษาว่าสถาบันอุดมศึกษาใดปรารถนาผลสอบวิชาไหนบ้าง  ชักชวนว่าติว GEDก่อนกำหนดไปสอบจะดีมากเนื่องด้วยเราจะได้ความเข้าใจเสริมเพิ่มโดยมากเยอะ