จุลินทรีย์ดับกลิ่นที่ส่งผลเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อม

จุลินทรีย์ในน้ำเสียหลายชนิดมีผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์ จุลินทรีย์ดับกลิ่นบทความนี้วิเคราะห์ความเสี่ยงต่อสุขภาพที่เราได้รับจากจุลินทรีย์ในน้ำเสียบางชนิดโรคบางชนิดจากแหล่งน้ำเสียนั้นพบได้บ่อย จุลินทรีย์ดับกลิ่นโรคกระเพาะและลำไส้อักเสบอาจเกิดจากจุลินทรีย์ในน้ำเสียหลายชนิด โรคที่เกี่ยวข้องกับน้ำเสียที่สำคัญอื่นๆ ได้แก่ ตับอักเสบเอ ไทฟอยด์ โปลิโอ อหิวาตกโรค และโรคบิด การระบาดของโรคเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้จากการดื่มน้ำ

จากบ่อที่ปนเปื้อนจากจุลินทรีย์ในน้ำเสียหลายชนิด จุลินทรีย์ดับกลิ่นการกินปลาที่ปนเปื้อน หรือการทำกิจกรรมสันทนาการในแหล่งน้ำที่มีมลพิษซึ่งมีเชื้อโรคที่เกิดจากน้ำ สัตว์และแมลงที่สัมผัสกับน้ำเสียสามารถแพร่โรคบางชนิดได้เช่นกันแม้แต่แหล่งน้ำดื่มในเขตเทศบาลก็ไม่มีภูมิคุ้มกันอย่างสมบูรณ์ต่อความเสี่ยงต่อสุขภาพจากเชื้อโรคในน้ำเสีย จุลินทรีย์ดับกลิ่นความพยายามในการบำบัดน้ำเสียอาจล้นมือเมื่อแหล่งน้ำปนเปื้อนอย่างหนักจากจุลินทรีย์ในน้ำเสีย

เชื้อก่อโรคในลำไส้ที่สำคัญบางชนิดซึ่งมักพบในอุจจาระและน้ำเสีย

ไวรัสที่ทำให้เกิดโรค แบคทีเรีย โปรโตซัวและหนอนพยาธิ และจุลินทรีย์ดับกลิ่นในน้ำเสียอื่น ๆ อาจมีอยู่ในน้ำเสียดิบของเทศบาลและจะอยู่รอดในสภาพแวดล้อมได้นานขึ้น เชื้อโรคในน้ำเสียจะมีอยู่ในน้ำเสียในระดับที่ต่ำกว่ากลุ่มแบคทีเรียโคลิฟอร์มมาก ซึ่งง่ายต่อการระบุและแจกแจง ตามจำนวนโคลิฟอร์มทั้งหมด100 มล. จุลินทรีย์ดับกลิ่นเป็นตัวบ่งชี้ที่แพร่หลายมากที่สุดของมลพิษในอุจจาระ และสามารถแยกและระบุได้อย่างง่ายๆ โดยตัวเลขเหล่านี้

มักจะได้รับในรูปของ fecal Coliforms (FC)/100 มล. จุลินทรีย์ดับกลิ่นของน้ำเสียมีจุลินทรีย์ในลำไส้หลายชนิดที่มีอยู่ในอุจจาระของมนุษย์และมูลสัตว์ บางชนิดเป็นเชื้อโรคและบางชนิดไม่ใช่เชื้อโรค จุลินทรีย์ดับกลิ่นในน้ำเสียสามารถจำแนกได้เป็นกลุ่มใหญ่ๆ เช่น แบคทีเรีย ไวรัส โปรโตซัว และหนอนพยาธิ เชื้อก่อโรคในลำไส้ที่สำคัญบางชนิดซึ่งมักพบในอุจจาระและน้ำเสียของมนุษย์ โรคที่ก่อโรค รูปแบบการแพร่กระจาย และการกระจายทางภูมิศาสตร์แสดงไว้ด้านล่างด้วยตัวเอง

โดยปกติแล้วจะมีเพียงตัวอย่างเดียวเท่านั้นที่มีร่องรอยการเจริญเติบโต

ในช่วงต้นปี ผู้เชี่ยวชาญค้นพบว่าจุลินทรีย์ดับกลิ่นที่เป็นประโยชน์ได้ทำลายพลาสติกในมหาสมุทรโลกด้วยตัวมันเองแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการพิสูจน์ว่าสิ่งนี้จะส่งผลในทางลบหรือเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมสิ่งของบางอย่างเช่นสายเบ็ดและถุงพลาสติกกำลังถูกแบคทีเรียเหล่านี้กลืนกิน ปัญหาคือของเสียนี้อาจส่งผลเสีย

ต่อระบบนิเวศในมหาสมุทรเมื่อเดินทางผ่านห่วงโซ่อาหารเมื่อการเจือจางนี้เสร็จสิ้นและผ่านพ้นช่วงระยะเวลาหนึ่งไป ตัวอย่างจะได้รับการตรวจสอบว่ามีหรือไม่มีชนิดของจุลินทรีย์อยู่หรือไม่ จากตัวอย่างจำนวนมากที่ใช้ โดยปกติแล้วจะมีเพียงตัวอย่างเดียวเท่านั้นที่มีร่องรอยการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ดับกลิ่น ราคาถูก นี่เป็นวิธีที่ง่ายกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการนับจำนวนจุลินทรีย์จริงภายใต้กล้องจุลทรรศน์หรือโคโลนีอย่างเข้มข้น