Tag Archives: การเลือกทำประกันรถยนต์

การเลือกทำประกันรถยนต์ในปัจจุบัน

รถยนต์ได้เข้ามีบทบาทในชีวิตประจําวันเพื่อใช้ในการสัญจรในการติดต่อ โดยสารและการคมนาคมขนส่งต่างๆ เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว ทําให้การใช้รถยนต์ในปัจจุบันมีเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้มีสภาพการจราจรหนาแน่นและทําให้เกิดอุบัติเหตุต่างๆอยู่บ่อยครั้ง ทำให้ผู้ใช้รถพยายามที่จะหาทางป้องกันอุบัติเหตุทุกวิถีทาง ดังนั้นธุรกิจประกันวินาศภัยในประเทศไทยถือเป็นหนึ่งในธุรกิจที่สําคัญ ซึ่งธุรกิจประกันวินาศภัยจะประกอบด้วย การประกันภัยประเภทอัคคีภัย การประกนภัยทางทะเลและขนส่ง การประกนภัยทางด้านรถยนต์ และการประกนภัยเบ็ดเตล็ด ที่จะเข้ามาช่วยบรรเทาหรือแบ่งเบาความเสียหายหรือความสูญเสียให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมโดยส่วนรวม จะเห็นว่ารถยนต์นั้นก่อให้เกิดอุบัติเหตุความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของมนุษย์เป็นอย่างมาก ดังนั้นการทําประกนภัยรถยนต์เพื่อที่จะคุ้มครองความรับผิดชอบในกรณีที่เจ้าของรถยนต์ได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกายและรถยนต์ของผู้ขับขี่หรือเจ้าของรถยนต์รวมทั้งภัยอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกันที่อาจจะเกิดขึ้น ด้วยเหตุนี้การประกนภัยรถยนต์จึงได้เข้ามามีบทบาทสําคัญในการเอื้อประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยส่วนรวมมากขึ้น

ปัจจุบันบริษัทประกนวินาศภัยที่ดําเนินธุรกิจอยูในประเทศไทยมีการรับทําประกันภัยรถยนต์กันมาก ซึ่งช่องทางการรับทําประกนภัยรถยนต์ของบริษัทประกันภัยนั้นมีหลายช่องทางได้แก่

1.ลูกค้าที่เข้ามาติดต่อกบทางบริษัทประกันภัยโดยตรงซึ่งได้ข้อมูลประกันภัยมาจากทางสื่อต่างๆ

2.ตัวแทน ผู้ที่บริษัทประกนภัยมอบหมายให้หาลูกค้า บุคคลผู้นี้ได้รับเงินเดือนจากบริษัทและได้รับส่วนแบ่งค่านายหน้าบ้าง

3.บริษัทนายหน้าประกนภัย  (โบรกเกอร์) ถือเป็นฝ่ายของผู้เอาประกนภัยทําหน้าที่ชี้ช่องทางหรือจัดการให้ประชาชนทําประกนภัยกับบริษัทโดยนายหน้าจะเป็นผู้ให้คําแนะนําการซื้อประกนภัยในแต่ละประเภท มีความเหมาะสมกบสภาพความเสี่ยงภัยของแต่ละบุคคลหรือกิจการโดยนายหน้าจะได้รับเงินบําเหน็จจากบริษัทประกนภัยเป็นค่าตอบแทนสําหรับการจัดการ

ดังนั้น การเลือกบริษัทในการทำประกันภัยรถยนต์ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาข้อมูลของบริษัทเหล่านั้นให้ดี เพื่อจะได้ผลลัพธ์ที่คุ้มค่า จะเห็นได้ว่า บริษัทประกันรถยนต์นั้น มีผลต่อการเลือกทำประกันภัยรถยนต์ โดยประกันรถยนต์มีประโยชน์ไม่น้อยเลย ทั้งช่วยคุ้มครองตัวเราและคู่กรณี รวมถึงดูแลความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเหตุร้ายด้วย แต่ทั้งนี้ การเลือกประกันก็จำเป็นต้องศึกษาข้อมูลให้ถี่ถ้วน เพื่อประโยชน์สูงสุดของเราเอง